ПОЛИТИКА ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Условия за съхранение и
използване на личните данни

Клиентът може по всяко време да поиска от brau-meister.com заличаване на клиентския си профил. 

При извършване на промени в условията, brau-meister.com се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в brau-meister.com.

brau-meister.com няма да споделя личните данни на клиентите или да ги предоставя на трети лица при никакви положения и се задължава да пази конфиденциалност относно данните на всеки потребител и направените от него поръчки.

При потвърждаване на поръчката си всеки потребител се съгласява с условията за ползване на brau-meister.com

Клиентът се задължава при ползуване на brau-meister.com:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент,
  • да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в brau-meister.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, brau-meister.com има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, brau-meister.com има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.