ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Може да спечелиш 1 стек Бира Баба Яга“ - Вземи го от твоя любим Фантастико!“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Рекламната Игра под надслов Може да спечелиш 1 стек Бира Баба Яга“ –  Вземи го от твоя любим Фантастико!(„Играта“) се организира и провежда от „Бирария Пловдив“ ЕООД, ЕИК 206603758, с. Йоаким Груево 4219, квартал, 52 („Организатор на Играта“)и с ексклузивния партньор „ДАР Г.Н.“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила“).

1.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Играта на официалната Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083116127407 като част от нарочна публикация за Играта и на официалния Instagram профил @craftbeerplovdiv.

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://www.facebook.com/profile.php?id=100083116127407 и на официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv

1.4. Участниците в Играта се обвързват с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда изцяло онлайн на официалната страница Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083116127407 и на официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва на 1 декември 2023 г. – 18:30 часа и продължава до 31 декември 2023  г.– 00:00 часа включително. Организаторът има неотменимо право да прекрати по своя преценка Играта по всяко време, обявявайки това на официалната страница Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083116127407 и на официалния Instagram профил @craftbeerplovdiv, както и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини. Организаторът също така има неотменимо право да продължи Играта при същите или други условия.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора или ексклузивния партньор „ДАР Г.Н.“ ООД.

4.2.  Право на участие в Играта имат всички лица, които са навършили 18 години.

4.3. С участието си в Играта, участниците декларират, имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра. С участието си те декларират, че са запознати и приемат и се задължават да спазват настоящите Правила.

4.4. В Играта не участват лица, пряко свързани с Организатора, работят по трудово правоотношение или друг вид правоотношения, свързани с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

4.5. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към официалната Фейсбук страницата на „Крафт Пивоварна Пловдив“ и на официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали.

4.6. Участниците нямат право да поставят (качват) на официалната Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ и на официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

4.7. Участниците нямат право да публикуват текстове, графики, изображения, снимки, аудио и др., чийто авторски права не са тяхна собственост. Всеки един потребител, публикувайки съдържание, чийто авторски и сродни права не притежава или не са му прехвърлени и сам носи отговорност за законността на публикациите си.

4.8. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на официалната Фейсбук страницата на „Крафт Пивоварна Пловдив“ и официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv, Участниците дават своето безусловно съгласие на Организаторът да събира всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, които Участниците предоставят на Организатора в тази Игра, които материали стават негова собственост.

4.9. Организаторът ще може да копира, разпространява, регистрира и да използва по друг начин материалите, предоставени от Участниците на страницата във официалната Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ и официалният Instagram профил @craftbeerplovdiv(с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

4.10. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство срещу права на трети лица или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 5.1. Всеки посетил официалната Фейсбук страница на „Крафт Пивоварна Пловдив“ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083116127407 и официалния Instagram профил на „Крафт Пивоварна Пловдив“ и харесал публикацията, тагнал трима приятеля и дал верен отговор в коментара си под нарочната публикация обявяваща Играта, участва в томбола за награди.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДЕН ФОНД

 6.1.Участниците в Играта участват за награди, както следва:

6.1.1. 70 бр. ваучер за 6 бири ( 6 бр. бири или 1 стек от 6 бр. бири) – Крафт Бира Баба Яга 500 мл – 50 награди за facebook и 20 награди за instagram. Наградата ваучер важи за получаване на 1 стек с 6 броя крафт бира или 6 бр. крафт бири Баба Яга само и единствено в партньорската мрежа на ексклузивния партньор „ДАР Г.Н.“ ООД в следните търговски обекти:

-ФАНТАСТИКО 13 – бул. “ Шипченски проход “ № 46;

-ФАНТАСТИКО 23 – жк  “ Надежда 2 ”, ул. “ Свети Никола Нови” № 14;

-ФАНТАСТИКО 24 – жк.”Суха река”, бул. “ Тодорини кукли ” м/у бл.96 и бл.97;

-ФАНТАСТИКО 25 – ул. “ Бузлуджа ” № 50;

-ФАНТАСТИКО 29 гр. Кюстендил; ул. „Цар Освободител” №231 ;

-ФАНТАСТИКО 35 – жк.”Дружба 2”, бул.”Проф.Цветан Лазаров” № 140

 РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 7.1. Печелившите участници от томболата се определят чрез специализиран софтуер за теглене на награди, определящ на случаен принцип печелившите. Ще бъдe извършено едно теглене.

7.2. Дата на теглене и обявяване на печелившите: 03 януари 2024  г.– след 15:30 часа

7.3. Всеки участник отговарящ на условията на Играта може да спечели само един вид и брой награда от томболата.

7.4. Печелившите участници ще получават съобщение на профила от който са участвали в Играта, че са сред печелившите, като ще получат информация за вида награда, както и указание как ще бъде предоставена наградата.

7.5. Спечелилият участник следва да върне отговор на посочен в съобщението e-mail с посочени в него данни за доставка на наградата в срок от 10 (десет) дни от датата на получаване на съобщението по т. 7.4., като предостави трите си имена, актуален телефон за връзка, офис Еконт/Спиди за доставка.

7.6. Наградите се получават само лично от участника, след представяне на документ за самоличност, удостоверяващ възрастта на участника, предвид изискванията на настоящите Правила. Наградите ще бъдат предоставяни безплатно на печелившите участници. Крайната дата за получаване на наградата в офис на куриер е до 5 (календарни) дни, считано от датата на предоставяне на данните за доставка. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на два дни след изпращане на съобщение от куриера, че наградата е в посочения от него офис, то той губи правото си да я получи. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта. С получения по куриер ваучер печелившия посещава един от 6 магазина на търговска верига Фантастико – ФАНТАСТИКО 13 – бул. “ Шипченски проход “ № 46; ФАНТАСТИКО 23 – жк  “ Надежда 2 ”, ул. “ Свети Никола Нови” № 14; ФАНТАСТИКО 24 – жк.”Суха река”, бул. “ Тодорини кукли ” м/у бл.96 и бл.97; ФАНТАСТИКО 25 – ул. “ Бузлуджа ” № 50; ФАНТАСТИКО 29 гр. Кюстендил; ул. „Цар Освободител” №231 ; ФАНТАСТИКО 35 – жк.”Дружба 2”, бул.”Проф.Цветан Лазаров” № 140  и срещу представянето му на каса взима наградата си от 1 един стек 6 бр. крафт бира Баба Яга или 6 бр. крафт бири Баба Яга по избор. Ваучерът може да се използва в посочените в предходното изречение магазини в периода от 04.01.2024 г. до 05.02.2024 г.

7.7. При непредоставяне на данните за доставка в срок от 10 (десет) дни, участникът губи правото да получи наградата.

7.8. Всяка награда, непотърсена в този срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници, отговарящи на условията за печалба. Процедурата се повтаря до момента, в който бъдат раздадени всички награди.

7.9. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит и/или нарушение на Правилата.

7.10. Ваучерът за

РАЗДЕЛ 8.  ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

 8.1. Включвайки се в настоящата Игра, лицата предоставят доброволно личните си данни (имена и телефон или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани, обработвани и съхранявани) от Организатора за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни и ще бъдат съхранявани от дружеството за период от 1 (един) месец след приключване на Играта, след което ще бъдат унищожени.

8.2. За получаване на наградите, печелившите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора: три имена и телефон за връзка, както и да представят лична карта при получаване на наградата.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора и ексклузивния партньор , от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

9.2. Организаторът и ексклузивния партньор на Играта не е задължен да води кореспонденция за непечеливши претенции.

9.3. Организаторът и ексклузивния партньор не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден данни за доставка на награда.

9.4. Организаторът и ексклузивния партньор не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.5. Оспорването на валидността и верността, на който и да е резултат от Играта от страна на участник, няма действие спрямо Организатора и ексклузивния партньор.

9.6. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на лично и фамилно име.

9.7. Организаторът и ексклузивния партньор не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

9.8. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта, ексклузивния партньор и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – пред компетентния съд.

Фейсбук няма никакво касателство с играта (като организатор, спонсор и пр.)

Участвайки в тази Игра, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия и разпоредби.